Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện đến tháng 3/2022 ( Quý I)

Xem nội dung chi tiết tại đây