Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022

xem nội dung chi tiết tại đây : 1. Thông báo

                                                2. Biểu 1

                                                3. Biểu 2

                                                4. Biểu 3