Báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực Lao động Quý I năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022

Xem nội dung chi tết tại đây

Phòng Lao động TB&XH