KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN PHÙ CỪ NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2022 .

Xem Kế hoạch

Xem Phụ lục

Phòng Nội vụ