Báo cáo kết quả thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây: