Báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư trên địa bàn huyện năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây: