BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Văn phòng HĐND-UBND huyện