Thông báo các cơ sở được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ

Ngày 14/10/2021 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông báo số 04/TB-NN về việc các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông báo cơ sở đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đã đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, cụ thể:

Tên cơ sở: Cơ sở sơ chế, kinh doanh thủy sản tươi sống

Chủ cơ sở: Đỗ Ghi Nhật 

Địa chỉ: số 09, Phố Doãn Mậu Đàm, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết tại đây:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn