Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Cừ

Ngày 31/12/2019 UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định số 5014/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2020;

          Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX - Kỳ họp thứ Chín ngày 13/12/2019: số 78/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và số 81/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại Tờ trình số   304/TTr-TCKH ngày 31/12/2019.

           UBND huyện Phù Cừ ban hành quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ

          Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch