Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ

Nội dung Quyết định: