Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2021: Thực hiện 98.812 triệu đồng, đạt 9,26% dự toán. Trong đó một số khoản thu chủ yếu sau:

            - Thu phí, lệ phí: 696 triệu đồng , bằng 31,62% dự toán giao.

- Thu khác ngân sách:  1.310 triệu đồng, bằng 34,48% dự toán giao.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 2.887 triệu đồng, bằng 82,48% dự toán giao.

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 73.148 triệu đồng, bằng 7,33% dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ:  4.727 triệu đồng, bằng 25,55% dự toán giao.

- Thu ngoài quốc doanh (Thuế GTGT+TNDN): 3.869 triệu đồng, bằng 42,18% dự toán giao.

II. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2021: 72.207 triệu đồng, bằng 7,29% dự toán. Trong đó:

 Xem Chi tiết nội dung Thông báo tại đây

Phòng Tài chính - KH huyện