Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 02/10/2020

Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

 

NTM