Huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021

UBND huyện Phù Cừ ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021

Chi tiết tại Kế hoạch số 16/KH-UBND

TN_MT