Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cừ huyện) thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Cừ, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ  7 (ngày 13 tháng 3 năm 2021) và Chủ nhật ( ngày 14 tháng 3 năm 2021) ủy ban  Bầu cử huyện sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ 

xem chi tiết nội dung thông báo và các mẫu Hồ sơ kèm theo tại đây

Phòng Nội vụ huyện