Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, huyện Phù Cừ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19. Để đảm công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng và khu dân dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ

Kính gửi:   

                  + Thủ trưởng các đơn vị có liên quan;

                  +Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại dương Long tại Hưng Yên;

                   + Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19Để đảm bảo công tác phòng,chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành thông báo số 36/TB-UBND, Số 38 /TB-UBND ngày 02/02/2021 về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng và khu dân dân cư mới xã Minh Tânhuyện Phù Cừ

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 36/TB-UBND và số 38/TB-UBND tại đây.

Phòng Tài chính - KH huyện