UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/11/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Công văn số 929/UBND-TNMT triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 929/UBND-TNMT ngày 04/11/2020 của UBND huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường