Báo cáo kêt quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 9 tháng năm 2020

Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 01/10/2020 của UBND huyện

phòng Tài nguyên và Môi trường