Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến hết tháng 6/2020

Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường