Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tự năm 2014 đến nay

Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 29/5/2020 của UBND huyện Phù Cừ

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ