Báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; các khó khăn, vướng mắc; tình hình triển khai khu xử lý rác thải tập trung của huyện Phù Cừ

Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường