Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Đình Cao, Nhật Quang

Ngày 23/11/2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Phù Cừ ban hành Công văn số 11/BCĐ về việc lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Đình Cao, Nhật Quang

           Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc Ban hành một số quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020; số 2610/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc ban hành quy định về chấm điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020;

          Căn cứ Hướng dẫn số 206/HD-SNN ngày 02/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020;

          Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đình Cao, Nhật Quang, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông  thôn mới huyện (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra đánh giá thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Đình Cao, Nhật Quang để lấy ý kiến của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

          Thời gian tổ chức lấy ý kiến từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

          Ban chỉ đạo huyện rất mong nhận được các ý kiến tham gia, đóng góp của nhân dân./.

          Chi tiết Dự thảo báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Nhật Quang

          Chi tiết Dự thảo báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Đình Cao

 

 

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Phù Cừ