Huyện Phù Cừ công bố công khai việc chấp thuận bổ sung dự án thực hiện năm 2020 trên địa bàn huyện

Huyện Phù Cừ công bố công khai 8 dự án được chấp thuận bổ sung thực hiện năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Cừ

Ngày 5/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc chấp thuận bổ sung dự án thực hiện năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; theo đó huyện Phù Cừ có 08 dự án được chấp thuận bổ sung. Ngày 6/8/2020, UBND huyện Phù Cừ thông báo công bố công khai các dự án được chấp thuận bổ sung thực hiện năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Cừ, cụ thể tại các văn bản sau:

Chi tiết Quyết định số 1789/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên

Chi tiết Thông báo số 204/TB-UBND ngày 6/8/2020 của UBND huyện Phù Cừ