Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Đa, Tiến Tiến

Ngày 15/7/2020 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Phù Cừ ban hành công văn số 08/BCĐ về việc lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Đa, Tiên Tiến

    Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc Ban hành một số quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020; số 2610/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc ban hành quy định về chấm điểm xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020;

    Căn cứ Hướng dẫn số 206/HD-SNN ngày 02/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Đa, Tiên Tiến, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông     thôn mới huyện (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra.

    Để hoàn thiện các nội dung Báo cáo thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận 02 xã Tam Đa, Tiên Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện đề nghị:

   1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị- xã hội huyện; thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo thẩm tra và cho ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 24/7/2020 để tổng hợp.

   2. UBND các xã, thị trấn nghiên cứu nội dung dự thảo Báo cáo thẩm tra và cho ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 24/7/2020 để tổng hợp.

   3. Văn phòng HĐND- UBND huyện chỉ đạo đăng tải nội dung dự thảo Báo cáo thẩm tra trên cổng thông tin điện tử huyện Phù Cừ để lấy ý kiến của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

   4. Đài truyền thanh huyện thông tin nội dung dự thảo Báo cáo thẩm tra (ít nhất 03 lần) để lấy ý kiến của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn huyện; gửi báo cáo kết quả thông tin về Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 24/7/2020 để tổng hợp.

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Tam Đa, Tiên Tiến; thông tin cần liên hệ theo địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Cừ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; điện thoại: 02213.854.285, email: pnn.pc@hungyen.gov.vn)./

Xem chi tiết nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra...Xã Tam Đa tại đây:

Xem chi tiết nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra...Xã Tiên Tiến tại đây:

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện