Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-CTUBND về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị tại đây

 

Văn phòng HDND-UBND