Huyện Phù Cừ tập trung triển khai thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày sau khi có Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ đã lập tức tổ chức quán triệt và tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn huyện

Chiều ngày 31/3/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Quyền Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về phòng, chống dịch covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tới các thành viên Ban chỉ đạo huyện. Kết luận cuộc họp đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt  là thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo phương châm "gia đình cách ly gia đình; thôn cách ly thôn; xã cách ly xã; huyện cách ly huyện; tỉnh cách ly tỉnh" theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở cách ly tập trung của huyện tiếp nhận người cách ly từ ngày 01/4/2020; thành lập các Chốt kiểm soát dịch cấp thôn; kết quả, toàn huyện đã thành lập được 85 chốt kiểm dịch cấp thôn/54 thôn; các chốt đã hoạt động tích cực, thực hiện khai báo y tế và ghi nhật ký hành trình đối với tất cả các những người ra, vào thôn để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không cho người đến từ vùng dịch vào địa bàn; tiếp tục giám sát chặt những đối tượng bị cách ly y tế.

Thông báo ý kiến kết luận số 67/TB-UBND ngày 31/3/2020

Một số hình ảnh chốt kiểm dịch cấp thôn trên địa bàn huyện:

 

NTM