Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2020.

Để có cơ sở trình các cấp xét duyệt công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2010.

Ý kiến đóng góp gửi về UBND huyện Phù Cừ (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện)

xem chi tiết nội dung báo cáo tại đây 

Văn phòng HDND-UBND