Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2019: thực hiện 204.505 triệu đồng, đạt 38,55% dự toán

Tổng chi ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019: 91.037 triệu đồng, đạt 16,05% dự toán.

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

Phòng Tài chính KH