Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 huyện Phù Cừ

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phù Cừ.

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước; số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019;

          Căn cứ các nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện khóa XIX ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ: số 57/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và số 58/NQ-HĐND về Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

           Ngày 22 tháng 1 năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện phù cừ ban hành quyết định số 816/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 huyện Phù Cừ.

Xem chi tiết nội dung quyết định tại đây

Vân Anh/ Phòng Tài chính KH