Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Phù Cừ

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 14/9/2018 của ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

 Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Phù Cừ về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Phù Cừ; 

Ngày 16/11/2018, Ban chỉ đạo huyện ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ, theo đó thời gian tiến hành thu thập thông tin Tổng điều tra trong 25 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2019 và kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Các mốc thời gian thực hiện điều tra thu thập thông tin như sau:

(1) Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện thu thập thông tin những người lang thang, cơ nhỡ và những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã/thị trấn vào ngày 01/4/2019 (sử dụng phiếu giấy để hỏi thông tin phiếu ngắn).

(2) Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện thu thập thông tin những nhân khẩu đặc thù khác đang cư trú tại các cơ sở lưu trú đặc thù (cơ sở tôn giáo, nhà ở công nhân,...) từ ngày 01-15/4/2019 (sử dụng phiếu CAPI để hỏi thông tin phiếu ngắn).

(3) Các hộ tự cung cấp thông tin sử dụng Webform từ ngày 01-07/4/2019: Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin các hộ đã đăng ký thực hiện Webform nhưng không hoàn thành từ ngày 08-25/4/2019.

(4) Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin tại hộ từ ngày 01-25/4/2019.

Chi tiết xem tại đây

Quang Nam