Tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện việc cấp mã số định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nhằm xác định, phân biệt các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quán lý văn bản và điều hành; phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo QCVN 1002:2016/BTTTT.

http://Xem chi tiết tại đây

Quang Nam