THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTP NGÀY 10/3/2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP

THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTP QUY ĐỊNH VỀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH NGÀY 10/3/2018 http://xem tại đây

Quang Nam