Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 Luật và 08 Nghị quyết, cụ thể:

1. http://Luật Quốc phòng

2. http://Luật Cạnh tranh

3. http://Luật An ninh mạng

4. http://Luật Tố cáo

5. http://Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

6. http://Luật Đo đạc và bản đồ

7. http://Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

9. http://Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

10. http://Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

11. http://Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

12. http://Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

13. http://Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

14. http://Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"

15. http://Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

16. http://Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

         

 

Nguyễn Mai