Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng lao động TB&XH huyện

Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiền

Số điện thoại: 0912 534 168

Email:ntmhien.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Số điện thoại: 0973 085 575

Email: ntlhuong.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Ngô Đức Đông

Số điện thoại:  0984 358 453

Email:nddong.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc

Số điện thoại: 0949 057 299

Email: ptngoc.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Trần Thị Huế

Số điện thoại:  0125 628 3696

Email: tthue.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Đoàn Thị Thu Hằng

Số điện thoại: 0979 087 109

Email: dtthang .pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Số điện thoại:  0942 632 892

Email: nthoa.pc@hungyen.gov.vn