Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng NN & PTNT huyện

P.Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

Họ và tên: Nguyễn Huy Bính

Điện thoại liên hệ: 0983885378

Địa chỉ Email:nhbinh@hungyen.gov.vn

 

P. Trưởng phòng

Họ và tên: Doãn Trung Long 

Điện thoại liên hệ: 0978 298 859

Địa chỉ Email: dtlong@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và tên: Trịnh Thị oanh    

Điện thoại liên hệ: 972840109

Địa chỉ Email: ttoanh@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và tên: Trần Nguyên Lượng

Điện thoại liên hệ: 0984 520 999

Địa chỉ Email: tnluong@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại liên hệ: 

Địa chỉ Email: nthoa@hungyen.gov.vn

 

TT Duyên