Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục & ĐT huyện

 Trưởng Phòng

Họ và tên: Ngô Đức Hà

Số điện thoại: 0947 412 899

Email:ndha@hungyen.gov.vn
Phó trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Hồng Quân

Số điện thoại: 0975 239 087

Email:vhquan@hungyen.gov.vn

 

 

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Hoàng Xuân Hiến

Số điện thoại: 0978 767 140

Email: hxhien@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Vũ Thị Thượng

Số điện thoại: 0169 709 1809

Email: vtthuong@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Trần Thị Ánh

Số điện thoại: 0166 965 92 99

Email: ttanh@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Nguyễn Phúc Bích

Số điện thoại: 0986 189 369

Email: npbich@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Quách Thị Tuyết

Số điện thoại: 0169 430 4916

Email: npbich@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Doãn Thị Én

Số điện thoại: 0978 806 686

Email: npbich@hungyen.gov.vn

 

TT Duyên