Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng tư pháp huyện

Trưởng phòng

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Số điện thoại: 

Email: nvquan@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Trần Thị Thủy

Số điện thoại: 0915 041 888

Email: ttthuy@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương

Số điện thoại: 0168 324 53 26

Email: nttduong@hungyen.gov.vn

 

TT Duyên