Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2017; 9 tháng đầu năm 2017

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thực hiện nghị Quyết kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2017; Căn cứ Quyết định 7905/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017;

Nội dung Báo cáo số 157/BC-TCKH -  Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện ự toán ngân sách huyện Quý III năm 2017; 9 tháng đầu năm 2017

Phòng Tài chính - KH huyện