Quang Hưng - Định hướng phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2015

1. Về nông nghiệp và chăn nuôi

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Tích cực ứng dụng các biện pháp thâm canh khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng công nghệ sinh học.
-Xây dựng 75ha cánh đồng có thu nhập 100 triệu đồng/ha/ năm. Diện tích đại trà cho thu nhập 70 triệu đồng/ha/ năm.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.000 đô la/người/ năm.
- Tăng trưởng kinh tế 14,5%/ năm, năng suất lúa  12.5 tấn/ha/ năm.
- Chuyển đổi theo mô hình trang trại là 38,5 ha.
- Mở rộng diện tích nuôi thả các loại con có giá trị kinh tế cao như cá chim trắng, rô phi, trê lai, ba ba và cá giống để cung cấp cho thị trường trong huyện và ngoài tỉnh.
- Quá trình thực hiện cần gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, chế biến, ngành nghề, gắn sản xuất với thị trường, để hình thành cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp, dịch vụ và thị trường ngay trên địa bàn nông thôn, giải quyết việc làm nâng cao đời sống nhân dân với bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Tranh thủ mọi nguồn vốn để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung nâng cao hiệu quả những doanh nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp hiện có khuyến khích đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, tích cực phát triển nghề mới, đặc biệt quan tâm phát triển ngành nghề, sử dụng lao động tại chỗ đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại 45% - 25% - 30% góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

3. Dịch vụ thương mại

Trên cơ sở thế mạnh của địa bàn xã tiếp giáp giữa 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, Quốc lộ 38B đã được nâng cấp, trên cơ sở xã phát triển trở thành thị tứ, chợ Tràng trở thành chợ đầu mối của xã. Vì vậy tập trung khuyến khích mở rộng mạng lưới dịch vụ thương mại, chú trọng khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm tự sản xuất chế biến rau quả, mở rộng và đa dạng các loại hình dịch vụ, ưu tiên, ưu đãi vay vốn để đa dạng hàng hoá, thu nhập cao từ dịch vụ, góp phần tăng trưởng kinh tế trong toàn xã.
UBND xã Quang Hưng ưu tiên khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, con em quê hương đầu tư vào các dự án sản xuất góp phần tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động, xây dựng xã Quang Hưng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, góp phần cùng huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu xây dựng dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ, văn minh.