Đảng ủy Quân sự huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ, LLVT huyện

Ngày 16/3, ĐUQS huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ, LLVT huyện. Hội nghị được nghe quán triệt 06 nghị quyết do các đồng chí trong Đảng ủy quân sự quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022, Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW, Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW và Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 và Nghị quyết số 1661- NQ/QUTW.

Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương huyện, tập trung vào những nội dung trọng tâm cụ thể là: Ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết; Ưu điểm và khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng nghị; Quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết...Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Đồng chí Phó Bí thư ĐUQS huyện yêu cầu; sau hội nghị, học tập, quán triệt và triển klhai; cấp ủy các chi bộ cần tiếp tục quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện./.

                                                                                         “Đức Hải”