Kế hoạch triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện nhà giai đoạn 2023-2030

Căn cứ Kế hoạch số 197 ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2030, UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030 nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thông qua các hình thức: hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo cho các bên liên quan. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí quản lý.

 

 Đảm bảo chất lượng, tính an toàn và công khai, minh bạch các thông tin của sản phẩm, hàng hoá trên thị trường; tăng cường giám sát, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hội nhập quốc tế đối với các sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thuỷ sản, thực phẩm,... của huyện đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia.

Với Mục tiêu, Giai đoạn 2023-2025

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đào tạo, tập huấn, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn lỹ thuật về truy xuất nguồn gốc; việc triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu đạt 50% các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, giống cây trồn, vật nuôi, thực phẩm được đào tạo, tập huấn hướng dẫn kiến thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai, áp dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho trên 50% sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia theo quy định.

Giai đoạn 2026-2030, Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các đơn vị tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cho 100% các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu hỗ trợ triển khai, áp dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia theo quy định.

                                                                                                     Phan Nguyệt

Xem nội dung tại đây: