Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Phù Cừ năm 2023

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 nhằm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số huyện Phù Cừ, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng của huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 28 ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Phù Cừ năm 2023 với những mục tiêu cụ thể đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Phù Cừ. 100% cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng được ký số đầy đủ theo quy định của nhà nước (trừ văn bản mật thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được lập hồ sơ điện tử và giải quyết trên môi trường mạng; 20% cuộc giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện qua môi trường mạng; Cung cấp thông tin, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thực hiện chuẩn hóa 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để cung cấp trên cổng Dịch vụ công tỉnh đảm bảo đồng bộ danh mục thủ tục hành chính với cổng Dịch vụ công quốc gia; Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) trên cổng dịch vụ công của tỉnh; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết bằng hình thức trực tuyến toàn trình đạt từ 60% trở lên, tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 100% cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước huyện Phù Cừ cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; 100% hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trước khi đưa vào sử dụng phải xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin, được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

                                                                                                 Phan Nguyệt

Xem nội dung  chi tiết Kế hoạch