Tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023

- Ngành tuyển chọn: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp - Chỉ tiêu tuyển chọn: ngành sản xuất chế tạo: 6.334 người; ngành xây dựng: 901 người; ngành nông nghiệp: 841 người; ngành ngư nghiệp: 4.035 người.

Xem nội dung Công văn