Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 11 của Chính Phủ

Thực hiện chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong đó có gói cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã kịp thời triển khai chương trình cho vay tại các điểm giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện để người dân biết.

Theo đó, đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Mức cho vay nhà ở xã hội tối đa không quá 500 triệu đồng; Lãi suất cho vay bằng 4,8%/ năm. Thời hạn cho vay tối đa 25 năm.

Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay chương trình nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội huyện là 19 tỷ 426 triệu đồng, với 60 khách hàng vay. Với sự chủ động, tích cực của ngân hàng chính sách xã hội huyện trong triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 11 của Chính Phủ sẽ góp phần chăm lo đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nhà./.

                                                                     An Hương