Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư ...

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện , UBND các xã, thị trấn tiêp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND huyện ...

Xem nội dung  Kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng Đề án :