Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổisố quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số cơ quan, đơn vịchưa có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị

Sự các nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số: