KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023;

Xem nội dung chi tiết tại đây: