KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023

Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch nâng caohiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023 như sau:

Xem nội dug chi tiết tại đây: