Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Thông báo số 1412 ngày 27/12/2022

Công bố công khai về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thực hiện năm 2022 trên địa bàn huyện Phù Cừ

Xem nội dung chi tiết tại đây: