UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD Đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD Đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ

Xem nội dung chi tiết tại đây:

1. Quyết định 

2.Thông báo đấu gián

3.Bản đồ