UBND huyện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem nội dung Thông báo tại đây: